Privacy statement

WL Winet B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.


Persoonsgegevens die wij verwerken

WL Winet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (van vertegenwoordigers van klanten en prospects/zakelijke contactgegevens)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie die de vertegenwoordiger van de klant/prospect deelt in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wlwinet.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

WL Winet verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Wij verwerken persoonsgegevens van personen waarmee wij in contact komen en waaraan wij diensten leveren. Die persoonsgegevens hebben wij nodig om onze diensten op een goede manier te kunnen leveren, (toekomstige) klanten te kunnen informeren. Wij verwerken informatie daarbij voor de volgende doelen:

 

Voor de uitvoering van de overeenkomst:

 • het leveren van een dienst, inclusief de behoefte en wensen van de klant tot het aanpassen van een dienst;

 

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

 • in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële;

 

Omdat wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben:

 • de totstandkoming van de overeenkomst;
 • het uitvoeren van marktonderzoek en ten behoeve van product- en dienstontwikkeling samenstellen van managementinformatie, alsook voor het bepalen van strategie;
 • de verzorging van informatievoorziening, inclusief bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander elektronisch bericht;
 • het gericht doen van een aanbieding, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch;
 • de klant de gelegenheid te bieden informatie te delen op een website;
 • het gebruik van een website, inclusief de bijbehorende technologie, te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen, mede om misbruik en fraude tegen te gaan;

 

Op basis van toestemming:

 • het sturen van een nieuwsbrief;
 • WL Winet analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

WL Winet bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WL Winet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel aan een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WL Winet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies die wij gebruiken

WL Winet gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WL Winet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor meer informatie over de verwerkingen van informatie, die door cookies is verzameld, ons cookie statement.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WL Winet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wlwinet.com of per post naar WL Winet B.V. Steenoven 21, 5626 DK Eindhoven.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WL Winet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en spant zich in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven. WL Winet neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wlwinet.com of  +31 (0)40 261 97 74.

 

Wijzigingen
WL Winet behoudt zich het recht voor dit privacy statement van tijd tot tijd aan te passen. WL Winet raadt daarom aan om regelmatig de meest recente versie van het privacy statement te bekijken.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement, dan wel de verwerking van persoonsgegevens door WL Winet, dan wel voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene, kunt u, onder vermelding van ‘privacy/persoonsgegevens’ contact opnemen met WL Winet

via e-mail: info@wlwinet.com

per post: Steenoven 21,  5626 DK Eindhoven

telefonisch: +31 (0)40 261 97 74

 

WL Winet B.V.
Steenoven 21
5626 DK Eindhoven

 

Deze versie is opgesteld in mei 2018